Những cách hay hơn để diễn đạt câu “I Don’t Know”

Dưới đây là một số gợi ý cho bạn khi bạn không biết câu trả lời trong tiếng Anh

 • I have no idea
 • I have no clue
 • I have not the foggest idea
 • Don’t ask me
 • Search me ( cách mỉa mai )
 • Your guess is as good as mine
 • It beats me (khi bạn không hiểu điều gì đó
 • Not as far as I know ( khi điều đó là sự thật nhưng không phải theo bạn )
 • Who knows (câu hỏi tu từ )
 • I’ve not the faintest idea

Đôi khi bạn không thể nói rằng tôi không biết thẳng thắn với người cao niên. Trong bất kỳ công việc hay tình huống nào, sẽ có lúc bạn không biết điều gì đó. Thừa nhận rằng – và nói rằng bạn sẽ tìm ra và quay lại tốt hơn nhiều. Ví dụ:

 • That’s a really good question, I will find out./ Đó là một câu hỏi thực sự tốt, tôi sẽ tìm hiểu.
 • Let me check on that./ Hãy để tôi kiểm tra điều đó.
 • I’m not sure I’m the best person to answer that./ Tôi không chắc mình là người tốt nhất để trả lời điều đó.
 • I’ve the same question./ Tôi có cùng một câu hỏi.
 • I cannot remember off the top of my head. I will get back to you on that./ Tôi không thể nhớ ra khỏi đỉnh đầu của tôi. Tôi sẽ lấy lại cho bạn về điều đó.
 • That’s not my area of expertise, I will ask./ Đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi, tôi sẽ hỏi
 • I have been wondering the same thing!/ Tôi đã tự hỏi điều tương tự!
 • I will double check and get back to you./ Tôi sẽ kiểm tra lại và lấy lại cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *